Sunday, 18 September 2016

SIVA PURAANAM - Part 5.15

Text Lines 89 to 95

naLLiruLil nattam patindru aadum naadhanE
thillaiyuL kootthanE! then paaNdi naattaanE!
allal piRavi aRuppaanE! O! endru
sollaRku ariyaanaich cholli, thiruvadikkeezhch
cholliya paattin poruL uNarndhu solluvaar,
selvar! sivapuratthin uLLaar sivan adi keezh
pallOrum yEtthap paNindhu

நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே!
தில்லையுள் கூத்தனே! தென்பாண்டி நாட்டானே!
அல்லல் பிறவி அறுப்பானே! ஓ!' என்று,
சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லி, திருவடிக் கீழ்ச்
சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக் கீழ்,
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து.

Manickavasagar addresses the lord as the one who dances in the dark nights. He dances blissfully at Tillai (Chidambaram). He rules the pandiya empire. The lord cuts the cyclic births full of sufferings.

Then, the fruit that one gets on chanting this Siva PuraaNam is declared.

Those who chants this hymn, said under His lotus feet, describing Him who is beyond description, understanding the meaning will go to His place, Siva puram, the abode of Shiva. They will be there forever under His feet. They will be worshipped by everyone.

With this we complete Siva PuraNam.

Thirucchitrambalam!!
Om nama Sivaaya!!

Thursday, 15 September 2016

SIVA PURAANAM - Part 5.14

Text Lines 84 to 88

vEtRu vikaara vidakkudambin uLkidappa
aatREn em ayyaa aranE O! endru endru
pOtRi pugazhndhirundhu poi kettu mei aanaar
meettu ingu vandhu vinaip piRavi saaraamE
kaLLap pulak kurambai kattazhikka vallaanE

வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிடப்ப
ஆற்றேன்; "எம் ஐயா," "அரனே! ஓ!" என்று என்று
போற்றி, புகழ்ந்திருந்து, பொய் கெட்டு, மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து, வினைப் பிறவி சாராமே,
கள்ளப் புலக் குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே!

Now, Manickavasagar says, he cannnot be patient here after to be with the body that undergoes several modifications (vEtRu vigaara vidakkudambin uLkidappa aatRen).

He then calls the lord as "Ayyaa! AranE! Oh!", that is "Oh my master, destroyer of illusions".

Then he says that if one cries to the lord as above and sings His glory, they will never again get the birth full of karmas and will be liberated. They will be one with the Absolute. Their false (poi) will be gone and they will get the truth (mei) and become the truth (mei aanaar).

The lord is capable of (vallaanE) liberating the souls from the holds of the body laden with illusions.

Tuesday, 13 September 2016

SIVA PURAANAM - Part 5.13

Text Lines 78 to 83

kaakkum em kaavalanE kaaNbariya pEroLiyE
aaRRinba veLLame atthaa mikkaai nindra
thORRach chudar oLiyaai sollaadha nuNNuNarvaai
maRRamaam vaiyagatthin vevvERE vandhu aRivu aam
thERRanE thERRath theLivE en sindhanaiyuL
ooRRaana uNNaar amudhE udayaanE

காக்கும் எம் காவலனே! காண்பு அரிய பேர் ஒளியே!
ஆற்று இன்ப வெள்ளமே! அத்தா! மிக்காய்! நின்ற
தோற்றச் சுடர் ஒளி ஆய், சொல்லாத நுண் உணர்வு ஆய்,
மாற்றம் ஆம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து, அறிவு ஆம்
தேற்றனே! தேற்றத் தெளிவே! என் சிந்தனையுள்
ஊற்று ஆன உண் ஆர் அமுதே! உடையானே!

Now the saint addresses the lord as follows:
1. kaakkum em kaavalanE - the protector who guards him
2. kaaNbariya pEroLiyE - the light that cannot be perceived by mean minded people
3. aaRRinba veLLame - the river flooded with bliss
4. atthaa - dearest father
5. mikkaai - the greatest
6. nindra thoRRach chudar oLi aai - spark that glows forever steadily
7. sollaadha nuNNuNarvaai - the subtle feeling that cannot be uttered
8. maRRamaam vaiyagatthin vevvERE vandhu aRivu aam - in the everchanging world, several objects comes and goes. Lord is the meaning behind those objects.
9. thERRanE - the one who is clear as spatikam
10. thERRath theLivE - clarity present in the clearness
11. en sindhanaiyuL ooRRaana uNNaar amudhE - the cherishable nectar absorbed in his mind
12. udayaanE - Leader

Wednesday, 31 August 2016

SIVA PURAANAM - Part 5.12

Text Lines 73 to 77

aadhiyanE andham nadu aagi allaanE
eertthu ennai aatkoNda enthai perumAnE
koortha meignaanathaal koNdu uNarvaar tham karutthin
nOkkariya nOkkE nuNukkariya nuNNunarvE
pOkkum varavum puNarvum ilaap puNNiyanE

ஆதியனே! அந்தம், நடு, ஆகி, அல்லானே!
ஈர்த்து என்னை, ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே!
கூர்த்த மெய்ஞ்ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம் கருத்தின்
நோக்கு அரிய நோக்கே! நுணுக்கு அரிய நுண் உணர்வே!
போக்கும், வரவும், புணர்வும், இலாப் புண்ணியனே!

The lord is the origin (aadhiyanE).

He doesnot have bottom, middle or top. He is jyoti svaroopam.

Then Manickavasagar says that the lord attracted him and brought him to His folds. He is the father (enthai).

The lord can be understood only by those who are sharp and those who have true knowledge (mei gnanam). He resides in those people's mind. He can be seen only by the devotees. He is the subtle feeling in the hearts of His devotees.

The lord is free from growing (varavum) or shrinking (pOkkum) or merging (puNarvum) as we are.

SIVA PURAANAM - Part 5.11

Text Lines 67 to 72

aaraa amudhE aLavu ilaap pemmaanE
Oraadhaar uLLatthu oLikkum oLiyaanE
neeraai urukki en aaruyiraai nindraanE
inbamum thunbamum illaanE, uLLaanE
anbarukku anbanE yaavayumaai allayum aam
jOthiyanE thunniruLE thOndRaap perumayanE

ஆரா அமுதே! அளவு இலாப் பெம்மானே!
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே!
நீராய் உருக்கி, என் ஆர் உயிர் ஆய் நின்றானே!
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே! உள்ளானே!
அன்பருக்கு அன்பனே! யாவையும் ஆய், அல்லையும் ஆம்
சோதியனே! துன் இருளே! தோன்றாப் பெருமையனே!

The lord is ever sweeter nectar which we will never get bored on drinking it (aaraa amudhan).
The lord has no boundaries (aLavu).
He hides (oLikkum oLiyaan) Himself from the mind of (uLLatthu) those who donot believe (ooraadhaar) in Him.
He melted me (manickavasagar) like a water and stood as his precious life.

The lord is untouched by happy or grief (inbamum thunbamum illaanE). But takes the sufferings or joy of the devotees as His own (uLLaanE).

He is dearest to the devotees. He is every thing as well as nothing (not affected by the things).
He is the light (jOthiyan) as well as dark (tunniruL).
He is always with greatness. Greatness doesnot come to Him. He is the Greatest (thOndraap perumayanE).

SIVA PURAANAM - Part 5.10

Text Lines 62 to 66

mAsu aTRa jOthi malarndha malarch chudarE
dEsanE! thEn aar amudhE! sivapuranE
paasamaam paTRu aRutthu paarikkum aariyanE
nEsa aruL purindhu, nenjil vanjam keda
pEraadhu nindRa perum karuNaip pEr aaRE.

மாசு அற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச் சுடரே!
தேசனே! தேன் ஆர் அமுதே! சிவபுரனே!
பாசம் ஆம் பற்று அறுத்து, பாரிக்கும் ஆரியனே!
நேச அருள் புரிந்து, நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட,
பேராது நின்ற பெரும் கருணைப் பேர் ஆறே!

The lord is the unblemished or untarnished jothi (fire). Entire fire cannot be perceived by us. We can see just a spark. So, Manickavasagar, describes the lord as the flower grown out of (malarndha malar chudar) the big pure tree (fire). Normally fire will burn out things. But this Lord, who is fire, is always giving comfort to the devotees. So to describe the fire as cool as a flower, he says malarch chudar.

He is the omniscient (dEsan). He is sweet as honey (thEn). He is the rare nectar (aar amudhE). He resides in sivapuram.

The lord, cuts the bondage due to paasam or affection. There by He protects (paarikkum) us as a guru (aariyan) protects his disciple.

The lord blesses us by showering His Love and removes the ill in our heart and mind. He is a massive river (pEr aaRu) of compassion and grace (karuNai).

SIVA PURAANAM - PART 5.9

LINES 54 TO 61

malanchOrum onbathu vaayir kudilai
malangap pulanaindhum vanjanayai seyya
vilangu manathaal vimalaa unakku
kalandha anbaagik kasindhu uLLurugum
nalanthaan ilaatha siRiyERku nalgi
nilandhan mEl vandharuLi neeL kazhalgaL kaatti
naayiR kadayaaik kidandha adiyERkuth
thaayiR chiRandha dhayaavaana thatthuvanE

மலஞ்சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக்
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்துள்ளுருகும்
நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள் கழல்கள் காட்டி
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத்
தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே

Here, the saint says our body has nine outlets, excreting wastes (malanchorum onbathu vaayir kudil). (2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, 1 mouth, urinary tract and anus). The sense organs are acting against our wishes. The mind is always moving away from Him (vilangu manathaal - vilagu manam).

He then addresses the lord as, Vimala or the one without these impurities. The lord has abundant grace and showered on him (manickavasagar), who is with out any good qualities (nalanthaan ilaadha siRiyEn). Note here that manickavasagar says him as the one who lacks good qualities. Then what about us?

The lord came to this Earth as a Guru sitting under the tree at tirupperundurai and showed His long feet (neeL kazhalgal) and took manickavasagar, who says himself as inferior than a dog, (naayir kadayaai kidantha adiyen) to His folds.

A dog is very loyal to its master. But we human are not so. So the saint says that we are inferior to dog.

There by, the lord proved Him to be compassionate more than a mother (thaayir chirandha dhayaavaana thatthuvan).